หัวฉีดสี่เหลียม 6" x 3-1/2" (81204)

  • Our Gallery